Výber luku

Tak ako väčšina produktov, aj kladkové luky sú na trhu v rôznych veľkostiach, tvaroch, farbách a technických špecifikáciách. Ak ste v oblasti loveckej lukostreľby nováčikmi, pomôžeme vám zorientovať sa v žargóne a technických frázach, aby bolo vaše rozhodnutie pri kúpe premyslené a aby luk spĺňal vaše očakávania.

Tak ako väčšina produktov, aj kladkové luky sú na trhu v rôznych veľkostiach, tvaroch, farbách a technických špecifikáciách. Ak ste v oblasti loveckej lukostreľby nováčikmi, pomôžeme vám zorientovať sa v žargóne a technických frázach, aby bolo vaše rozhodnutie pri kúpe premyslené a aby luk spĺňal vaše očakávania.

Honba za rýchlosťou

Je množstvo atribútov, ktoré dnešný lukostrelec očakáva od moderného kladkového luku. Väčšina by chcela luk, ktorý je extrémne rýchly, má jemný cyklus náťahu, pri výstrele takmer vôbec nevibruje, je tichý, odpúšťa nedokonalosti v streleckej technike, je skladný a ľahký a najmä – nezaťaží rodinný rozpočet. Bohužiaľ, takýto dokonalý luk neexistuje, preto je výber toho správneho pre konkrétneho strelca otázkou kompromisov. Marketing dnešných výrobcov lukov je v najväčšej miere zameraný na propagáciu rýchlosti a zákazníci nadobudli pocit, že keď ich luk nestrieľa šípy nad 300 stôp za sekundu, majú menejcennú výbavu. Ako sa dozviete neskôr, na dosiahnutie takejto rýchlostí je potrebných mnoho kompromisov pri iných častiach. Tieto ústupky idú na úkor praktickosti luku na lovecké účely.

Limitujúce faktory

Keďže výrobcom propagovaná rýchlosť je často prvoradým faktorom, ktorý nováčik zohľadňuje pri výbere luku, pozrime sa na túto citlivú záležitosť bližšie. Po prvé, treba si uvedomiť, že luk energiu neprodukuje, iba premieňa jeden druh energie na iný, preto je limitujúcim faktorom ľudská sila, ktorá luk naťahuje. Nedá sa povedať, že luk, ktorý strieľa šíp rýchlosťou 340 stôp za sekundu, je výkonnejší ako ten s propagovanou rýchlosťou 300 stôp/s a že námaha vynaložená na streľbu z takýchto dvoch lukov bude rovnaká. Kladkový luk je jednoducho stroj, ktorý v sebe ukladá energiu vynaloženú strelcom a pri vypustení tetivy ju odovzdáva šípu v podobe kinetickej energie. Ak sa teda rozhodnete pre luk, ktorý vyžaduje takmer nadľudskú silu na napnutie, rátajte s tým, že napriek rýchlosti šípu, ktorú z neho „vydupete“, nebude streľba ani zďaleka pôžitkom. a v kritickej situácii vám nemusí zostať dostatok síl na natiahnutie tetivy a dosiahnutie loveckého úspechu.

Krivka náťahovej sily luku

Krivka náťahovej sily luku (force draw curve) je jednoduché znázornenie hodnoty sily, potrebnej na udržanie tetivy v každom bode náťahového cyklu, pomocou grafu. Takýto graf vám pomôže lepšie porozumieť pojmom, ktoré výrobcovia uvádzajú v technických špecifikáciách svojich produktov, a tak si vybrať luk, ktorý „sedí“ vašej postave aj štýlu využitia. Množstvo potenciálnej energie, ktorá je uložená v napnutom luku, znázorňuje plocha pod grafom. Táto potenciálna energia sa v momente vypustenia tetivy premieňa na kinetickú energiu šípu a na straty energie vo forme vibrácií a hluku. Čím sú tieto straty energie nižšie, tým je luk efektívnejší.

Náťahová dĺžka luku (draw lenght) a let-off

Pri tradičných dlhých a reflexných lukoch nie je presná dĺžka náťahu tetivy strelcom až taká kritická. Čím viac je luk natiahnutý, tým viac sily odovzdá šípu. Naopak, pri výbere kladkového luku je dôležité, aby svojou náťahovou dĺžkou pasoval k strelcovi. Vďaka geometrii kladiek sila potrebná na držanie tetivy ku koncu náťahového cyklu prudko klesne (tzv. „svah“). Percento tohto poklesu výrobcovia označujú ako let-off a rádovo predstavuje od 65 % do 80 %. To znamená, že pri plnom napnutí tetivy (tzv. „údolie“) a 80-percentnom let-off strelec drží iba 20 % pôvodnej sily potrebnej na natiahnutie luku. V poľovníckych podmienkach je vhodný čo najväčší let-off. Malá sila potrebná na držanie tetivy totiž umožňuje poľovníkovi pár sekúnd počkať s natiahnutým lukom, či už kvôli ideálnemu natočeniu zveri, alebo správnemu namiereniu. Náťahová dĺžka je vzdialenosť tetivy pri plnom náťahu („údolie“) od miesta, kde je luk uchopený. Preto je extrémne dôležité, aby bola náťahová dĺžka primeraná postave poľovníka.

Náťahová sila luku (draw weight) a brace-height

Náťahová sila zodpovedá maximálnej sile potrebnej na natiahnutie konkrétneho luku. Čím väčšia je náťahová sila, tým viac energie luk uskladní. Tá je neskôr premenená na energiu šípu. Avšak aj tento atribút luku by mal byť prispôsobený fyzickým možnostiam strelca, lebo príliš silný luk bude problematický na presnú streľbu a majiteľovi spôsobí viac starostí ako radosti. Na Slovensku je zákonom stanovená minimálna náťahová sila luku určeného na lov 50 libier a rozumným maximom na univerzálne použitie v našich podmienkach je 70 libier. Každý luk je možné povoliť o 10 libier, avšak najlepší výkon a efektivitu premeny energie dosiahneme s lukom, z ktorého sa strieľa pri maximálnej náťahovej sile. Ďalším spôsobom, ako uskladniť viac energie v luku, je skracovanie brace-height, t. j. vzdialenosti tetivy od rukoväte pri nenatiahnutom luku. Z dôvodu dosiahnutia vyšších rýchlostí sa k tomuto riešeniu prikláňa mnoho dnešných výrobcov. Skrátenie brace height má však za následok náročnejšiu streľbu, pri ktorej je potrebná bezchybná strelecká forma. Toto je v loveckých situáciách často problematické, a preto je na lov vhodnejší luk s dlhšou brace-height (6,5 až 7,5 palca), ktorý viac „odpúšťa“ chyby strelca.

Geometria kladiek (Cam Design), axle-to-axle, vibrácie a hluk

Ďalšou metódou, vďaka ktorej dosahujú moderné luky vyššiu rýchlosť vystreleného šípu, je prechod k „agresívnejšiemu“ dizajnu kladiek. Čím sú kladky radikálnejšie, tým je graf náťahového cyklu strmší. Samotný náťah luku je menej plynulý, čo v loveckých podmienkach nie je najvhodnejšie, lebo poľovník potrebuje luk napnúť plynulo a nepozorovane. Miera, do akej sú kladky luku agresívne dizajnované, sa vo väčšine prípadov dá vyčítať z udávanej I. B. O. rýchlosti. Čím je táto rýchlosť vyššia, tým je náťah luku menej plynulý a luk je v rukách priemerne skúseného strelca menej presný. Každý výrobca pri svojich lukoch udáva aj hodnotu axle-to-axle, čiže vzdialenosť medzi osami kladiek. Čím je táto vzdialenosť menšia, tým je luk skladnejší a lepšie manévrovateľný, čo poľovník využije pri posliedke, ale najmä pri postriežke. Krátka axle-to-axle väčšinou znamená aj to, že ramená luku navzájom zvierajú menší uhol (parallel limbs), dokonca sú až rovnobežné. To spôsobuje, že vibrácie v momente výstrelu smerujú viac nahor a nadol ako smerom od strelca a luk pri výstrele menej „kope“. Keďže šíp letí pomalšie, ako je rýchlosť zvuku, a zver by mohla zareagovať ešte pred zásahom šípu, je tichý luk na poľovanie veľmi dôležitý. Hluk je priamo úmerný vibráciám pri výstrele, preto by malo byť snahou poľovníka redukovať ich na minimum.

Zhrnutie

Ako sme si povedali na začiatku, ideálny luk do všetkých podmienok neexistuje a poľovník sa vždy musí uspokojiť s kompromisom. Keďže v našich podmienkach pri love lukom nie je streľba na väčšie vzdialenosti bežná, nie je potrebné vyberať luk s čo najväčšou rýchlosťou a ísť do kompromisov na atribútoch, ktoré sú pri poľovaní na Slovensku naozaj dôležité (platí to pre väčšinu loveckých podmienok vo svete s výnimkou poľovania na druhy zveri, ktoré žijú vo vyslovene otvorených oblastiach alebo druhy žijúce v horách). Sú to primeraná dĺžka náťahu a dostatočná brace-height, adekvátna náťahová sila a dostatočný let-off, geometria kladiek s plynulým priebehom náťahu, ale najmä, aby luk strelcovi „sedel“, bol tichý a príjemný na streľbu. Súčasní výrobcovia ponúkajú širokú škálu lukov, takže každý, kto má záujem o loveckú lukostreľbu, nájde luk vhodných parametrov. Značka, výrobca a dizajn sa teda stávajú skôr vecou osobných preferencií. Množstvo atribútov, ktoré treba pri výbere luku zohľadniť, sa spočiatku môže zdať mätúce. Keď im však porozumiete, či už študovaním odbornej literatúry, alebo radami od skúsenejších kolegov, a vyberiete si podľa nich ten správny luk, získate kvalitnú výzbroj, ktorá vám bude slúžiť počas neopakovateľných zážitkov pri loveckej lukostreľbe.

Meranie rýchlosti luku

Štandard I. B. O.

logické, že vysokú rýchlosť šípu dosiahneme použitím luku s extrémne vysokou náťahovou silou, veľkou náťahovou dĺžkou a použitím čo najľahšieho šípu. Aby sa však hodnoty, ktoré výrobcovia udávajú pri svojich produktoch, dali porovnať a mali relevantnú výpovednú hodnotu pre spotrebiteľa, výrobcovia najčastejšie využívajú štandard I. B .O. (International Bowhunting Organization – Medzinárodná organizácia lovu lukom). Ten zjednocuje meranie rýchlosti luku tak, že každý meraný model má náťahovú silu presne 70 libier, dĺžku náťahu 30 palcov a vystrelený šíp má hmotnosť 350 grainov. Takýmto spôsobom nameraná rýchlosť luku je vhodná na porovnávanie jednotlivých modelov, ale neodráža reálnu rýchlosť, akú dosiahne luk pri loveckej zostave, najmä z dôvodu používania ťažších šípov na lov a prídavkov na tetive, ktoré túto rýchlosť znižujú.

Meranie náťahovej dĺžky strelca

Náťahovú dĺžku pri moderných lukoch udávajú výrobcovia v palcoch. Pri kúpe je dôležité, aby ju poľovník poznal a podľa nej si zaobstaral vyhovujúci luk.. Náťahová dĺžka strelca zodpovedá vzdialenosti od jamky pod krkom po koniec vystretých prstov predpažených rúk. Druhá metóda výpočtu je odmerať vzdialenosť medzi koncami prstov pri rozpažených rukách a deliť ju konštantou 2,5.