Výber loveckých hrotov

Šíp opatrený loveckým hrotom primeranej veľkosti, usmrtí zver zrovnateľne rýchlo a rovnako spoľahlivo ako strelná zbraň. Predpokladom je samozrejme rovnako ako aj pri strelnej zbrani správne umiestnený zásah.

Princíp smrtiaceho účinku šípu je v určitých aspektoch odlišný od strelnej zbrane. Nie je založený na tom že odovzdá obrovské množstvo kinetickej energie tak ako je tomu pri guľovej zbrani. Zásah loveckým hrotom do oblasti komory spôsobí silné krvácanie (rezná rana má priemer 2-5cm ). Zver rýchle hasne následkom pneumotoraxu, hemoragického šoku a  nedokysličenia CNS. Ulovená zver nie je vystavená hydrodynamickému šoku ako je tomu pri streľbe z guľovej zbrane pri použití polo plášťovej strely. Preto ani zver menšej hmotnosti pri zásahu loveckým hrotom do oblasti srdca alebo pľúc nezvykne ostať „v ohni“, ale odbieha na krátku vzdialenosť. Zver ulovená loveckým hrotom spravidla silne „farbí“, nakoľko otvor na vstrelovej i výstrelovej strane je veľký 2-4cm (podľa typu hrotu). Otvor na strane vstrelu je vo väčšine prípadov väčší ako u strelnej zbrane. Toto uľahčuje dohľadanie aj bez poľovného psa. V prípade že je zver len poranená, a nemá zasiahnuté životne dôležité orgány, je pravdepodobnosť úplného a rýchleho zahojenia čistej reznej rany spôsobenej loveckým hrotom výrazne väčšia ako pri poranení strelnou zbraňou, kedy dôjde k potrhaniu okolitých tkanív.
 
Čepielky, ich počet a uhol, konštrukcia hrotu.
 
Základným predpokladom spoľahlivej ranivosti loveckého hrotu na zveri je, aby boli čepielky extrémne ostré a aby šíp prenikol dostatočne hlboko k životne dôležitým orgánom, v ideálnom prípade, aby došlo k úplnému priestrelu. Uhol čepielok má takisto významný podiel na prenikavosti šípu vo zveri pri zásahu. Pri rovnakom priemere hrotu má vyššiu prenikavosť ten, ktorého čepele zvierajú menší uhol a tým pádom majú dlhšie rezné hrany čepielok. Krátke čepele umiestnené pod veľkým uhlom tkanivo skôr sekajú ako režú, čo znižuje prenikavosť, a aj napriek ich lepším letovým vlastnostiam nie sú vhodné na lov veľkých kusov zveri.
Od priemeru čepielok loveckého hrotu závisí šírka spôsobenej reznej rany, z ktorej vyplýva ranivosť a dostatočné farbenie zveri, avšak aj prenikavosť a letové vlastnosti šípu. Podľa použitého vybavenia a druhu lovenej zveri treba nájsť ideálny kompromis. Hrotom s extra malým priemerom sa však treba vyhýbať aj pri love menšej, napríklad srnčej zveri, lebo pri nie ideálnom umiestnení zásahu neposkytujú dostatočnú ranivosť.    
Konštrukcia špičky hrotu hrá takisto dôležitú úlohu pri prenikavosti zverou. Špičky loveckých hrotov sú vyrobené z extrémne tvrdého materiálu (tzv. Chisel-tip), ktorého hlavnou úlohou je v prípade zásahu silnej kosti túto roztieštiť. Druhou alternatívou je, že špička hrotu je buď pokračovaním čepelí, alebo je opatrená samostatnou čepielkou (tzv. Cut-on-contact). Takáto konštrukcia výrazne napomáha prenikavosti, avšak pri zásahu silnej kosti, ktorý spôsobí čo i len nepatrné ohnutie čepielky na špičke dochádza k radikálnemu zníženiu prenikavosti šípu.
Čím viac čepielok lovecký hrot má, tým menšia bude jeho prenikavosť. Dôvodom je, že na každú čepielku pôsobí odpor pri prenikaní zverou. Po určitom bode získame len nepatrne viac rozrušenia tkaniva pridávaním ďalších čepielok. V poľovníckej praxi je len málo opodstatnenia pre viac ako tri čepielky na loveckom hrote. Výnimkou je iba, ak sú na dvoj-britovom hrote ešte dve menšie prídavné brity (tzv. Bleeder Blades), ktoré zabezpečujú, aby sa rovná rezná rana pri takomto type hrotu neuzavrela a zver spoľahlivo farbila. Pri bežne lovenej zveri zabezpečujú troj-britové hroty dostatočnú ranivosť a spoľahlivé farbenie zveri.
 
Typy loveckých hrotov.
 
Na trhu existuje nepreberné množstvo typov loveckých hrotov. Okrem hrotov určených na lov malej a pernatej zveri sa zvyšné dajú rozdeliť do troch základných kategórii, z ktorej každá má svoje výhody a nevýhody.
 
Mechanické lovecké hroty.
Keď na prednú stranu akéhokoľvek projektilu umiestnite krídlo, toto krídlo má tendenciu prevziať riadenie a odchýliť projektil od jeho pôvodnej dráhy letu. Čím je plocha tohto krídla väčšia, tým viac ovplyvňuje let projektilu. Čepielky loveckého hrotu sú presne takýmto krídlom. Mechanické hroty fungujú na princípe, že čepielky sú počas letu zavreté, čo znižuje ich plochu vystavenú okolitému vzduchu na minimum. V momente kontaktu s cieľom sa čepielky otvoria buď odzadu hrotu smerom dopredu, alebo bežnejšie sa odklopia smerom dozadu a pri prenikaní spôsobujú reznú ranu rovnako ako ostatné typy hrotov. Jedinou výhodou mechanických hrotov je ich presnosť a porovnateľné letové vlastnosti s terčovými hrotmi. Keďže časť kinetickej energie šípu je použitá na otvorenie čepielok, kvôli zabezpečeniu dostatočnej prenikavosti sú tieto hroty ideálne pre rýchle luky a poľovanie na menšiu a strednú zver. Ich zvýšená presnosť zabezpečuje, že sú ideálnou voľbou hlavne pri poľovaní v otvorenejšom prostredí na väčšie vzdialenosti, napríklad na srnčiu zver. Mechanické lovecké hroty s dlhými čepielkami v otvorenom stave spôsobujú extrémne šírokú reznú ranu a majú spravidla vynikajúcu ranivosť.  Poľovník však musí dbať na správne natočenie zveri v momente výstrelu, lebo otvorenie čepielok pri streľbe na zver pod veľkými uhlami je problematické, takisto ako aj zvýšená možnosť odchýlenia šípu, ak tento zasiahne aj najmenšiu prekážku a niektorá z čepielok sa otvorí.
 
Lovecké hroty s pevnými čepielkami.
Hroty s pevnými čepelami sú najpopulárnejšie hlavne pre ich spoľahlivosť a vynikajúcu prenikavosť. Keďže čepielky sú pevné a nepohyblivé, všetka energia šípu je využitá na dostatočne hlboké preniknutie. Tieto typy hrotov umožňujú aj streľbu na zver pod ostrejším uhlom a pri dostatočnej sile luku majú energiu potrebnú na preniknutie k životne dôležitým orgánom. Mnohé hroty majú výmenné čepielky a tým pádom má poľovník istotu, že  jeho hroty sú perfektne ostré a odvedú prácu, ktorá je od nich vyžadovaná. Z dôvodu zníženia povrchovej plochy čepielok za účelom optimálneho a presného letu šípu mnohí výrobcovia konštruujú svoje hroty s čepielkami, ktoré majú vo svojej ploche otvory. Moderné lovecké hroty sú však natoľko pevné, že riziko odlomenia čepielky je takmer nulové. Počet a uhol britov, priemer hrotu a konštrukciu špičky musí poľovník prispôsobiť jeho výzbroji, typu lovenej zveri a podmienkam v ktorých bude poľovať za účelom dosiahnutia optimálnej presnosti a dostatočnej prenikavosti a ranivosti.  
 
Kombinované hroty
Novinkou na trhu sú hroty, ktoré spájajú niektoré vlastnosti predchádzajúcich dvoch kategórii. Počas letu sa chovajú ako klasický hrot s pevnými čepielkami, avšak v momente kontaktu s cieľom sa ich brity ešte viac otvoria, spôsobujúc extrémne širokú reznú ranu, vynikajúcu ranivosť a farbenie zveri po zásahu. Takéto hroty sú ideálnou voľbou pri poľovaní na stredne ťažkú zver.

Pri ideálne umiestnenom zásahu na bežne na Slovensku lovenú zver konštrukcia hrotu nie je až tak dôležitá a akýkoľvek kvalitný a dostatočne ostrý lovecký hrot odvedie svoju prácu a zabezpečí nám lovecký úspech. Preto je ideálne umiestnenie zásahu kľúčovým problémom a prvoradé je pripraviť sa perfektne na to, aby sme ho boli schopní zabezpečiť. Takisto sa však treba pripraviť aj na situáciu, keď zásah nebude úplne perfektný a v tomto prípade treba správnym výberom hrotu maximalizovať svoje šance na čisté a etické ulovenie zveri. Preto by mal byť výber hrotu podriadený použitému výstroju, podmienkam poľovania, druhu lovenej zveri, ale hlavne by mal mať poľovník sto percentnú dôveru v použitý hrot a vo svoje schopnosti umiestniť zásah tam kam treba.