Generálne zasadnutie EBF 2011, Brussel

Novovzniknutá organizácia v Holandsku – Duch Bowhunting Federation (zal. 2011), vydanie tlačovej správy o zákaze prepravy loveckých hrotov cez Holandsko (aj transit na letisku)

Seminár v Rusku o loveckej lukostreľbe.

Testovací lov v Grónsku, 3 pižmone ulovené lukom, očakávajú sa nové povolenia na rok 2011, EBF podporuje túto iniciatívu.

Novovzniknutá organizácia v Holandsku – Dutch Bowhunting Federation (zal. 2011), vydanie tlačovej správy o zákaze prepravy loveckých hrotov cez Holandsko (aj transit na letisku)

Stretnutie ATA (Archery Trade Association) – Navrhnutie spolupráce s FACE(associate membership pre EBF), poskytnutie potrebných finančných prostriedkov pre EBF

Spolupráca s CIC (Juha Kylma)

Nové kontakty na Islande, očakávaná zmena v legislatíve povoľujúca lov lukom

Slovensko sa v roku 2010 stalo členom EBF prostredníctvom SBA

EBA sa zmenilo na EBF

Seminár v Anglicku organizovaný v spolupráci s BBA (British Bowhunting Association)

Seminár v Škótsku, kompletizácia projektu „Bowhunt Scotland“ (dokument je voľne použiteľný pre členov EBF)

Dohodnutie podpory zo strany EBF pri zmenách legislatívy (Dokument o minimálnych štandardoch)

Dokument SABA o love lukom v Afrike(200str.) bude poskytnutý národným organizáciám EBF.

Tvorba dokumentu o minimálnych štandardoch loveckej lukostreľby.

Promočné DVD určené na propagáciu loveckej lukostreľby.

Spolupráca s univerzitou v Maďarsku – výskum zameraný na lov lukom špecificky v mestských revíroch(bezpečnosť) na čiernu zver kvôli množstvu spôsobených škôd touto zverou, podpora študentov s témami diplomových prác súvisiacimi s touto problematikou.

Registrácia luku pri vstupe do španielska, luk považovaný za zbraň, treba kontaktovať ambasádu.

Litva – seminár zameraný na znovu povolenie lovu lukom

Francúzsko – 19000 lovcov lukom (s licenciou nadobudnutou po vyštudovaní povinného kurzu), 50% loví tradičnými lukmi a 50% kladkovými lukmi (v roku 2005 bol pomer 70% v prospech kladkových lukov – návrat k tradíciám), oficiálne DVD určené na propagáciu loveckej lukostreľby, FFCA(Federation Francais des Chasseurs a l’Arc) sa skladá z 80 asociácii, 170 inštruktorov a jej hlavným cieľom v najbližšom období je legalizácia používania mechanických loveckých hrotov a vytvorenie rozsiahlej databázy ulovenej zveri za účelom vytvorenia presných štatistík o účinnosti lovu lukom a šípom.

Maďarsko – Všetky druhy zveri je legálne loviť lukom, vyhliadky pre budúcnosť sú pozitívne. Zmena v sylaboch povinného vzdelávacieho kurzu, pribudla anatómia zveri a bezpečnosť, zvyšuje sa počet ľudí absolvujúcich dané kurzy, vznik revírov vyhradených výhradne pre lov lukom, zvyšujúca sa populácia jelenej zveri, špeciálne ponuky na poľovačky lukom od Štátnych lesov, sprievodcovia robia lukostrelecké kurzy aby lepšie rozumeli danému spôsobu lovu a mohli efektívne sprevádzať klientov.

Lotyšsko – marketingové aktivity na podporu lovu lukom (tlač, TV...), kompetentné orgány sú pripravené začať rokovania o legalizácii lovu lukom vo voľnej prírode, tvorba špecializovaného kurzu a testu na získanie povolenia na lov lukom, navrhnutie minimálnych štandardov výbavy pri love lukom, vo zverniciach je lov povolený na všetky druhy zveri, aplikácia princípov I.B.E.P. do vzdelávania poľovníkov.

Nemecko – Hannover a Dortmund (účasť na výstavách), snaha o legalizáciu lovu malej zveri lukom vo všetkých spolkových krajinách, poľovnícka verejnosť je lovu lukom naklonená, avšak na výkonných pozíciách poľovníckych organizácii ešte stále zotrvávajú ľudia s prežitými názormi, povolenie testovacích lovov v oblasti Niedersachsen.

Švédsko – rozhodnutia o legalizácii lovu lukom boli odložené na jeseň 2011, kedy je očakávaná zmena legislatívy a takmer s istotou bude lov lukom legalizovaný, kvôli tradíciám nebol lov losa lukom zahrnutý do požiadaviek na zmenu legislatívy, očakáva sa povolenie lovu zveri do veľkosti daniela, predsedníctvo Swedish Bowhunting Association podstúpilo tréning na zlepšenie komunikácie s médiami a lepšiu propagáciu lovu lukom.

Belgicko – žiadne napredovanie v zmene legislatívy ale lov lukom má pozitívnu podporu a ohlasy v médiách, na titulných stránkach sa čoraz častejšie objavujú témata lovu lukom a lukostreľby, starostovia miest a obcí začínajú mať problémy s premnoženou populáciou čiernej zveri a preto začínajú politické tlaky na presadenie povolenia lovu lukom v prímestských a mestských organizáciách, hlavne kvôli zvýšenej bezpečnosti v porovnaní s lovom s guľovou zbraňou, sympózium zamerané na tému „Urban Bowhunting for Game Management“.

Fínsko – lov lukom je legálny na zver do veľkosti srnca, národný program na manažment populácie vysokej a losej zveri začne v 2012 a vtedy je očakávaná legalizácia lovu lukom všetkých druhov poľovnej zveri, lov lukom je považovaný za dobrý spôsob lovu a jeho popularita rastie (9000lovcov lukov v 2008 vs. 15000lovcov lukom v 2010), plánuje sa zavedenie špeciálnej certifikácie na lov lukom, čo má súvis s povolením lovu vysokej zveri lukom, I.B.E.P. naberá na popularite, bola vydaná kniha o love lukom (Juha Kylma), 1000 kópii predaných za prvý mesiac.

Nórsko – bol podaný podnet na povolenie lovu lukom na testovacie obdobie troch rokov na všetky druhy zveri, a ak bude výsledok pozitívny, lov lukom bude legalizovaný.

Taliansko – v rôznych častiach krajiny je rôzny status legálnosti lovu lukom, účasť na výstavách za účelom spopularizovania lovu lukom, zbieranie dát na rozsiahly výskum efektivity lovu lukom, zbieranie dát špeciálne z oblasti lovu lukom v mestských a prímestských revíroch, luk = nástroj na efektívny manažment zveri.

Portugalsko – nový zákon o zbraniach, luky sú považované za zbraň, cca 1000 lovcov lukom.

Španielsko – 200 diviakov ulovených lukom v parkoch v barcelonskom regióne, výskumný projekt o „Urban Bowhunting“.

Rakúsko – výstava v Salzburgu, dobrý spätný ohlas od poľovníckej verejnosti.

SWOT Analýza Loveckej Lukostreľby

Silné stránky:
 • Šetrnosť k životnému prostrediu
 • Nehlučnosť (pri love aj pri tréningu)
 • Nižšie a šetrnejšie využívanie prírodných zdrojov
 • Vysoká bezpečnosť
 • Prístupné širokej škále ľudí (hlavne mladých)
 • Nižší poľovnícky tlak a znížené vyrušovanie zveri
 • Zvyšovanie schopností a zručností poľovníka
 • Zlepšenia vo výzbroji a výstroji
 • Zvyšujúci sa počet krajín legalizujúcich lov lukom
 • Dobrá indikácia zásahu/chybenia lovenej zveri (šíp)
 • Zjednodušené cestovanie cez hranice
Slabé stránky:
 • Sťažený druhý výstrel
 • Vžitá mienka o nízkej ranivosti a neefektívnosti
 • Náročné na čas
 • Vžitá mienka o neetickosti a možnosti pytliactva
 • Nízky počet lovcov lukom
Príležitosti:
 • Životné prostredie
 • Zvyšovanie vzdelanosti
 • Viac príležitostí na tréning
 • Poľovanie v mestských a prímestských revíroch
 • Prilákanie nových poľovníkov
 • Rozvoj poľovníckej turistiky
 • Inšpirácia k zlepšovaniu zdatností poľovníka
 • Komunikácia nového spôsobu poľovania
 • Manažment a regulácia zveri (mestské revíry)
Hrozby:
 • Ochranári
 • Nedostatok znalostí
 • Tradície a z nich plynúce odsudzovanie lovu lukom inými poľovníkmi
 • (Nad)národná legislatíva
 • Politika so „zelenou“ agendou
 • Neinformované, alebo zle informovaná média
 • Nedostatok celkových znalostí o poľovaní s lukom a šípom (zákonodarci, poľovnícky sprievodcovia...)